LỚP MỚI NGÀY 09-05-2018

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
1010 Lớp 8 Hóa học Cây xăng 75, đường Đồng Khởi 2 T2 - T4 - T6, 17h - 19h 2,000,000 Giáo Viên
1007 Lớp 6 Toán, Vật lý Nguyen Ai Quoc 3 T2-T4-T6 2,000,000 Giáo Viên Nam

LỚP MỚI NGÀY 28-04-2018

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
1004 Lớp 7 Toán 310B/3 ấp Tam Hòa, phường Hiệp Hòa BH DN 3 Sinh Viên Nữ

LỚP MỚI NGÀY 19-04-2018

Lớp chưa giao - Lớp đã giao
Lớp Môn Địa chỉ Buổi Thời gian Lương Yêu cầu
1003 Lớp 8 Vật lý 103F/34C, Khu Pho 5 2 tối sau 18h30 2,000,000 Giáo Viên
1002 Lớp 9 Hóa học, Sinh học Bình Đức 2, Bình Hòa 2 T2 - T4 - T6, 17h - 19h 4,000,000 Sinh Viên
1001 Lớp 6, Lớp 8 Vật lý, Hóa học A213, To 3, Khu Pho 1, Phuong Long Binh 3 tối sau 18h30 2,000,000 Giáo Viên Nữ